Ban Tổ chức Hành chính

I. Lịch sử hình thành và phát triển:
Ban TC-HC được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/09/2006 theo Quyết định số 11/QĐ-TCHC ngày 20 tháng 08 năm 2006 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương, trên cơ sở tách ra từ Ban Tổ chức – Hành chính – Quản trị thuộc Cơ sở II.
II. Chức năng nhiệm vụ:
1. Chức năng: Ban Tổ chức – Hành chính có chức năng tham mưu và giúp Ban Giám đốc trong công tác tổ chức cán bộ; chế độ chính sách, thi đua khen thưởng, kỷ luật; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác hành chính; công tác tổng hợp; công tác văn thư lưu trữ; công tác pháp chế; đầu mối điều phối hoạt động giữa tất cả các đơn vị thuộc Cơ sở II; phục vụ lễ tân và công tác cựu giáo chức.
2. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức – Hành chính:
Xây dựng kế hoạch và triển khai các công tác:
– Công tác tổ chức; nhân sự;
– Công tác Thi đua khen thưởng;
– Công tác hành chính, văn thư – lưu trữ, pháp chế, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác an ninh quốc phòng, quân sự địa phương, phục vụ lễ tân;
– Công tác tổng hợp và điều phối hoạt động chung tại Cơ sở II.
3. Bộ phận Đảng – Đoàn thể là bộ phận thuộc Ban Tổ chức – Hành chính, đầu mối sinh hoạt hành chính của viên chức chuyên trách công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thành niên và các tổ chức đoàn thể khác (nếu có); có chức năng tham mưu, giúp việc, triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Đảng bộ Bộ phận Cơ sở II, Công đoàn và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giao.
Bộ phận Đảng – Đoàn thể có nhiệm vụ sau:
– Tổ chức sinh hoạt hành chính của chuyên viên chuyên trách công tác Đảng, Đoàn thể;
– Lưu trữ, quản lý văn bản, tài liệu của Đảng, Công đoàn và Đoàn Thanh niên; làm các thủ tục tiếp nhận, chuyển sinh hoạt;
– Thực hiện công tác hành chính; tiếp nhận, triển khai các chương trình hoạt động của Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên.
III. Cơ cấu tổ chức:
Ban TC-HC (hiện nay gồm 13 thành viên) luôn chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

TT Họ tên Tên Chức vụ Email Số máy nhánh
1 Trần Lục Thành Phó Trưởng Ban – Phụ trách Ban tranlucthanh.cs2@ftu.edu.vn 821
2 Hồ Thị Hồng Hạnh Phó TB hothihonghanh.cs2@ftu.edu.vn 824
3 Lê Thị Vân Anh Nhân viên lethivananh.cs2@ftu.edu.vn 822
4 Lê Ngọc Bích Chuyên viên lengocbich.cs2@ftu.edu.vn 803
5 Huỳnh Thị Mỹ Linh Bí thư ĐTN huynhthimylinh.cs2@ftu.edu.vn 866
6 Đoàn Thị Thiên Nga Chuyên viên doanthithiennga.cs2@ftu.edu.vn 828
7 Nguyễn Thế Phương Chuyên viên nguyenthephuong.cs2@ftu.edu.vn 825
8 Trần Thị Phương Chuyên viên tranthiphuong.cs2@ftu.edu.vn 823
9 Hoàng Thị Thanh Chuyên viên hoangthithanh.cs2@ftu.edu.vn 826
10 Hồ Ngọc Tuyền Chuyên viên hongoctuyen.cs2@ftu.edu.vn 803
11 Trần Thị Quỳnh Giang Chuyên viên tranthiquynhgiang.cs2@ftu.edu.vn 827
12 Nguyễn Đức Ngọc Chuyên viên nguyenducngoc.cs2@ftu.edu.vn 867
13 Nguyễn Minh Quân Chuyên viên Nguyenminhquan.cs2@ftu.edu.vn 813

IV. Liên hệ:
– Ban Tổ chức – Hành chính, trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh.
– Địa chỉ: Nhà A, tầng trệt, Phòng A001, số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh.
– Email: tchc.cs2@ftu.edu.vn. Điện thoại: 028.35127254 (800, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828)