foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


SĐT: 02835127257(Ext: 855)
Email: tttv.cs2@ftu.edu.vn
Ban Thông tin - Thư viện

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

CƠ SỞ II TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Người hướng dẫn: ThS Trần Quốc Trung

MỤC LỤC

NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG TRONG LĨNH VỰC DỊCH VỤ LƯU TRÚ    

1.1 Tổng quan về sự hài lòng dịch vụ lưu trú trong du lịch        

1.1.1 Tổng quan về dịch vụ lưu trú

1.1.2. Tổng quan về sự hài lòng của khách hàng 

1.2. Giới thiệu về dịch vụ lưu trú tại Phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam 

1.2.1 Giới thiệu về dịch vụ lưu trú tại Phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam           

1.2.2 Sự cần thiết về nghiên cứu sự hài lòng của du khách quốc tế đối với dịch vụ lưu trú tại Phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam       

CHƯƠNG 2: CÁC NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT, THỰC NGHIỆM VÀ MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT

2.1 Các nghiên cứu lý thuyết          

2.1.1 Mô hình nghiên cứu về chất lượng dịch vụ và sự hài lòng           

2.1.2. Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng    

2.2 Các nghiên cứu thực nghiệm   

2.3 Mô hình đo lường chất lượng dịch vụ đề nghị          

2.3.1 Lý do chọn mô hình   

2.3.2 Ứng dụng mô hình vào đề tài           

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU         

4.1 Mô tả thông tin mẫu    

4.1.1 Phân loại mẫu theo châu lục

4.1.2 Phân loại mẫu theo giới tính

4.1.3 Phân loại mẫu theo độ tuổi  

4.1.4 Phân loại theo loại hình cơ sở lưu trú         

4.1.5 Phân loại mẫu theo chi phí cho dịch vụ lưu trú     

4.1.6 Phân loại mẫu theo thời gian lưu trú

4.2 Kết quả trả lời các câu hỏi điều tra     

4.3 Đánh giá thang đo Cronbach’s Alpha  

4.4 Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA      

4.5 Kết quả mô hình hồi quy          

4.5.1 Xem xét ma trận hệ số tương quan 

4.5.2 Kết quả hồi quy          

4.5.3 Kiểm định các giả thuyết       

4.5.4 Giải thích các biến

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý NGHIÊN CỨU

5.1 Kết luận của vấn đề nghiên cứu           

5.2 Định hướng dịch vụ lưu trú về việc nâng cao sự hài lòng đối với dịch vụ lưu trú tại Phố cố Hội An      

5.3 Cơ hội và thách thức đối dịch vụ lưu trú trong du lịch tại Phố cố Hội An, tỉnh Quảng Nam

5.3.1 Cơ hội

5.3.2 Thách thức      

5.4 Một số đề xuất nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ lưu trú tại Phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam

5.4.1 Nhóm giải pháp về quy trình phục vụ và địa điểm

5.4.2 Nhóm giải pháp về chất lượng dịch vụ và sự tin cậy

5.5 Một số kiến nghị

5.5.1 Kiến nghị đối với UBND Thành phố Hội An và các cơ quan liên quan

5.5.2 Kiến nghị đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú tại Phố cổ Hội An

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC


Copyright © 2018 Thư viện ĐH Ngoại thương CSII Rights Reserved.