Hiệu ứng truyền dẫn rủi ro giữa thị trường chứng khoán và thị trường ngoại hối ở Việt Nam 11 September 2017 5
Ownership structure and debt maturity profile in the Ho Chi Minh stock exchange 11 September 2017 6
Ảnh hưởng của đặc điểm hội đồng quản trị đến hiệu quả hoạt động và giá trị của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn Hose 11 September 2017 6
Tác động của sở hữu của nhà đầu tư tổ chức đến giá trị các doanh nghiệp 20 February 2017 81
Mối quan hệ giữa chính sách tiền tệ và thị trường chứng khoán Việt Nam 20 February 2017 100
Ảnh hưởng của sở hữu nước ngoài đến tính thanh khoản của các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 20 February 2017 110
Nghiên cứu tác động của giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài lên biến động lợi suất cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 20 February 2017 86
Các nhân tố ảnh hưởng tới sai phạm trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 20 February 2017 93
Mối quan hệ giữa sở hữu nước ngoài và biến động lợi suất cổ phiếu của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 20 February 2017 100
Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng kiệt quệ tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Ứng dụng phương pháp phân tích đa biệt số (Multiple Discriminant Analysis) 20 February 2017 89