foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


SĐT: 02835127257(Ext: 855)
Email: tttv.cs2@ftu.edu.vn
Ban Thông tin - Thư viện

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

CƠ SỞ II TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre (BETRIMMEX)

 

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU

LỜI MỞ ĐẦU

 

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 

 

1.1. Khái niệm và bản chất hiệu quả kinh doanh 

1.1.1. Khái niệm       

1.1.2. Bản chất         

1.2. Phân loại hiệu quả kinh doanh           

1.2.1. Hiệu quả kinh tế cá biệt và hiệu quả kinh tế - xã hội của nền kinh tế quốc dân           

1.2.2. Hiệu quả kinh doanh tống hợp và hiệu quả kinh doanh bộ phận           

1.2.3. Hiệu quả tuyệt đối và hiệu quả so sánh     

1.3. Phương pháp đánh giá hiệu quả kinh doanh

1.3.1. Nguyên tắc đánh giá hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp 

1.3.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh  

1.3.2.1.  Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tổng hợp       

1.3.2.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả chi phí kinh doanh của doanh nghiệp        

1.3.2.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh      

1.3.2.4. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động của doanh nghiệp          

1.3.3. Các quan điểm cơ bản trong việc đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp    

1.3.3.1. Về mặt thời gian    

1.3.3.2. Về mặt không gian 

1.3.3.3. Về mặt định lượng 

1.3.3.4. Về mặt định tính    

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh   

1.4.1. Nhân tố bên trong doanh nghiệp    

1.4.1.1. Nhân tố quản trị doanh nghiệp    

1.4.1.2. Lực lượng lao động

1.4.1.3. Tình hình tài chính của doanh nghiệp     

1.4.1.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ sản xuất của doanh nghiệp      

1.4.1.5. Nguyên vật liệu và công tác tổ chức đảm bảo nguyên vật liệu

1.4.1.6. Mạng lưới tiêu thụ sản phẩm      

1.4.2.  Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp   

1.4.2.1. Nhân tố môi trường quốc tế và khu vực

1.4.2.2. Nhân tố môi trường nền kinh tế quốc dân.        

1.4.2.3. Nhân tố môi trường ngành          

1.5. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp          

1.5.1. Nâng cao hiệu quả kinh doanh là cơ sở cơ bản để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.           

1.5.2. Nâng cao hiệu quả kinh doanh là nhân tố thúc đẩy sự cạnh tranh và tiến bộ trong kinh doanh.      

1.5.3. Nâng cao hiệu quả kinh doanh giúp doanh nghiệp thực hiện mục tiêu lâu dài là tối đa hóa lợi nhuận.           

 

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẾN TRE   

 

2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty    

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của công ty         

2.1.2.1. Chức năng   

2.1.2.2. Nhiệm vụ    

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty  

2.1.4. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty     

2.1.4.1. Sản phẩm    

2.1.4.2. Nguyên vật liệu

2.1.4.3. Tình hình máy móc thiết bị và công nghệ           

2.1.4.4. Nguồn nhân lực      

2.1.4.5. Nguồn vốn  

2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre qua giai đoạn (2010 – 2013) 

2.1.5.1. Doanh thu

2.1.5.2. Chi phí         

2.1.5.3. Lợi nhuận    

2.2. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre         

2.2.1. Hiệu quả kinh doanh tổng hợp       

2.2.1.1. Lợi nhuận    

2.2.1.2. Doanh lợi theo doanh thu

2.2.2. Hiệu quả chi phí kinh doanh của doanh nghiệp    

2.2.2.1. Doanh thu trên 1 đồng chi phí của doanh nghiệp         

2.2.2.2. Doanh lợi theo chi phí       

2.2.3. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh  

2.2.3.1. Hiệu quả sử dụng vốn cố định     

2.2.3.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động   

2.2.4. Hiệu quả sử dụng lao động của doanh nghiệp      

2.2.4.1. Năng suất lao động tính theo doanh thu

2.2.4.2. Sức sinh lợi của lao động  

2.3. Nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh           

2.3.1. Nhân tố bên trong doanh nghiệp    

2.3.1.1. Nhân tố quản trị doanh nghiệp    

2.3.1.2. Lực lượng lao động

2.3.1.3. Tình hình tài chính của doanh nghiệp     

2.3.1.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ sản xuất 

2.3.1.5. Nguyên vật liệu và công tác tổ chức đảm bảo nguyên vật liệu

2.3.1.6. Mạng lưới tiêu thụ sản phẩm      

2.3.2. Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp    

2.3.2.1. Nhân tố môi trường quốc tế và khu vực

2.3.2.2. Nhân tố môi trường nền kinh tế quốc dân         

2.3.3. Nhân tố môi trường ngành  

2.3.3.1. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp hiện có trong ngành     

2.3.3.2. Người cung ứng     

2.3.3.3. Khách hàng 

2.3.3.4. Khả năng gia nhập mới của doanh nghiệp          

2.3.3.5. Sản phẩm thay thế

2.4. Đánh giá chung về hiệu quả kinh doanh của công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre giai đoạn (2010-2013) 

2.4.1. Thành công    

2.4.2. Hạn chế          

 

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM  NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẾN TRE

 

3.1. Các mục tiêu và định hướng của công ty thời gian tới        

3.1.1. Các mục tiêu  

3.1.2. Định hướng    

3.1.2.1. Định hướng về quản lý

3.1.2.2. Định hướng nguồn nhân lực        

3.1.2.3. Định hướng về lĩnh vực sản xuất 

3.1.2.4. Định hướng quản lý chất lượng   

3.2. Cơ sở đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre 

3.2.1. Một số dự báo về thị trường cho sản phẩm dừa trong thời gian tới     

3.2.2. Phương hướng chung để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre           

3.3. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre      

3.3.1. Biện pháp tiết kiệm chi phí và sử dụng nguồn vốn có hiêu quả  

3.3.1.1. Hoàn thiện công tác thu mua và sử dụng nguyên vật liệu       

3.3.1.2. Tái cơ cấu (sắp xếp lại) quá trình sản xuất kinh doanh 

3.3.1.3. Nâng cao tay nghề và ý thức kỷ luật của công nhân     

3.3.1.4. Củng cố công nghệ chế biến và hệ thống kho bãi          

3.3.1.5. Quản lý tốt việc sử dụng vốn       

3.3.2. Biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ tăng doanh thu      

3.3.2.1. Tăng cường nghiên cứu thị trường          

3.3.2.2. Tăng cường hoạt động marketing           

3.3.2.3. Tăng cường khả năng cạnh tranh của sản phẩm           

3.3.2.4. Phát triển sản phẩm mới  

3.3.2.5. Mở rộng mạng lưới tiêu thụ        

3.3.3. Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp 

3.3.3.1.  Xây dựng môi trường văn hóa, quy chế quản lý công ty         

3.3.3.2. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức

3.3.3.3. Hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương 

3.4. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre          

3.4.1. Kiến nghị đối với công ty      

3.4.2. Kiến nghị đối với Nhà nước và các Bộ ngành có liên quan           

3.4.2.1. Kiến nghị đối với Nhà nước          

3.4.2.2. Kiến nghị đối với các Bộ ngành liên quan           

 

KẾT LUẬN      

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 


Copyright © 2018 Thư viện ĐH Ngoại thương CSII Rights Reserved.