foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


SĐT: 02835127257(Ext: 855)
Email: tttv.cs2@ftu.edu.vn
Ban Thông tin - Thư viện

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

CƠ SỞ II TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phát triển hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Gia Định

 

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

LỜI MỞ ĐẦU

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu         

4. Phương pháp nghiên cứu           

5. Nội dung nghiên cứu       

6. Tình hình nghiên cứu đề tài        

 

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI           

 

1.1. Tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại         

1.1.1. Khái niệm về tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu       

1.1.2. Đặc điểm của tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu      

1.3.2.1. Đối tượng đầu tư   

1.3.2.2. Phương thức thanh toán  

1.1.3. Các hình thức tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu     

1.1.3.1. Tài trợ xuất khẩu

1.1.3.2. Tài trợ nhập khẩu  

1.1.4. Vai trò của tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu          

1.1.4.1. Đối với ngân hàng thương mại    

1.1.4.2. Đối với doanh nghiệp        

1.1.4.3. Đối với nền kinh tế đất nước       

1.2. Một số chỉ tiêu đánh giá về phát triển hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu        

1.2.1. Tăng trưởng quy mô tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu     

1.2.2. Chất lượng tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu          

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu.          

1.3.1. Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô

1.3.2. Các yếu tố thuộc về phía ngân hàng           

1.3.3. Các yếu tố thuộc về phía doanh nghiệp.    

1.4. Kinh nghiệm phát triển hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của một số nước trên thế giới     

1.4.1. Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ

1.4.2. Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc        

1.4.3. Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc     

1.4.4. Bài học cho ngân hàng thương mại Việt Nam       

Kết luận chương 1   

 

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) – CHI NHÁNH GIA ĐỊNH   

 

2.1. Tình hình hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam 

2.1.1. Tình hình hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam thời gian qua

2.1.2. Định hướng hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam thời gian tới

2.1.2.1. Định hướng phát triển xuất khẩu

2.1.2.2. Định hướng phát triển nhập khẩu           

2.2. Giới thiệu về ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Định   

2.2.1. Giới thiệu chung về BIDV Gia Định 

2.2.2. Khái quát về hoạt động kinh doanh của BIDV Gia Định.  

2.2.2.1. Hoạt động huy động vốn  

2.2.2.2. Hoạt động tín dụng           

2.2.2.3. Các hoạt động khác           

2.2.2.4. Kết quả kinh doanh           

2.3. Thực trạng hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại BIDV Gia Định

2.3.1. Các hình thức tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu

2.3.1.1. Tài trợ xuất khẩu    

2.3.1.2. Tài trợ nhập khẩu  

2.3.2. Tình hình hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu      

2.3.2.1. Quy mô về tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu       

2.3.2.2. Cơ cấu doanh số cho vay tài trợ xuất nhập khẩu          

2.3.2.3. Chất lượng tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu

2.3.3. Khảo sát ý kiến đánh giá của các khách hàng về hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại BIDV Gia Định.       

2.4. Đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại BIDV Gia Định        

2.4.1. Những kết quả đạt được      

2.4.1.1. Thực hiện nhất quán chính sách của Nhà nước 

2.4.1.2. Quy mô tài trợ xuất nhập khẩu tăng       

2.4.1.3. Mặt hàng tài trợ phù hợp với định hướng XNK của nền kinh tế         

2.4.1.4. Chất lượng tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu ở mức tốt

2.4.1.5. Hoạt động của dịch vụ tài trợ xuất nhập khẩu ngày càng đóng vai trò quan trọng  

2.4.2. Những tồn tại và nguyên nhân        

2.4.2.1. Quan điểm trong hoạt động tín dụng     

2.4.2.2. Chưa có chính sách khách hàng riêng cho hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu        

2.4.2.3. Thiếu kế hoạch, mục tiêu trong hoạt động tín dụng tài trợ XNK         

2.4.2.4. Các sản phẩm tài trợ đơn điệu     

2.4.2.5. Hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm còn nhiều hạn chế

2.4.2.6. Chất lượng cán bộ 

2.4.2.7. Một số nguyên nhân khách quan

Kết luận chương 2   

 

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH GIA ĐỊNH

 

3.1. Định hướng hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của BIDV 

3.2. Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu   

3.2.1. Giải pháp cơ bản       

3.2.1.1. Thay đổi quan điểm trong hoạt động tín dụng  

3.2.1.2. Xây dựng chính sách khách hàng riêng đối với tín dụng tài trợ XNK  

3.2.1.3. Xây dựng kế hoạch, mục tiêu ngắn và dài hạn   

3.2.1.4. Đa dạng hóa các hình thức tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu.   

3.2.1.5. Đẩy mạnh công tác marketing, quảng bá sản phẩm, thương hiệu và chăm sóc khách hàng           

3.2.1.6. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp

3.2.1.7. Nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát rủi ro

3.2.2. Giải pháp bổ trợ phát triển hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu.           

3.2.2.1. Đẩy mạnh phát triển nguồn vốn huy động        

3.2.2.2. Chính sách ưu đãi đối với các sản phẩm bán chéo        

3.2.2.3. Phát triển và mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế  

3.2.2.4. Thành lập bộ phận thông tin tín dụng    

3.2.2.5. Phát triển mạng lưới         

3.3. Một số kiến nghị nhằm phát triển hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu   

3.3.1. Đối với Nhà nước      

3.3.2¬. Đối với BIDV Hội sở chính  

3.3.3. Đối với các doanh nghiệp.    

Kết luận chương 3   

 

KẾT LUẬN      

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2018 Thư viện ĐH Ngoại thương CSII Rights Reserved.