Chức năng, nhiệm vụ của Cơ Sở 2 tại Tp Hồ Chí Minh

Sứ mạng

1. Chức năng
Cơ Sở 2 là một đơn vị trực thuộc trường Đại học Ngoại thương, tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức thực hiện công tác: tổ chức - cán bộ, đào tạo, quản lý tài chính, tài sản, triển khai nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế tại Tp Hồ Chí Minh.


2. Nhiệm vụ
a. Lập kế hoạch công tác theo năm học trình Hiệu trưởng phê duyệt.
b. Xây dựng và ban hành các quy định về công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo, công tác quản lý tài chính, quản lý khoa học và cơ sở vật chất tại Cơ Sở 2 và hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy định đó.
c. Tham mưu, hoạch định ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho Hiệu trưởng về công tác tuyển dụng, quy hoạch, kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng và quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tại Cơ Sở 2.
d. Giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Cơ Sở 2.
e. Tổ chức, quản lý và thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, bảo đảm bí mật theo quy định Nhà nước, ký chứng thực các giấy tờ do Cơ Sở 2 cấp. Tổ chức tiếp đón, phục vụ khách đến Cơ Sở 2.
f. Thực hiện các công việc về tuyển sinh, đào tạo hệ chính quy, hệ vừa học vừa làm, học viên sau đại học tại Tp Hồ Chí Minh theo đúng Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
g. Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập, kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy theo đúng các quy định hiện hành; đảm bảo bí mật về đề thi, đánh giá chất lượng sinh viên về mọi mặt.
h. Khen thưởng, kỷ luật sinh viên tại Cơ Sở 2.
i. Lập dự toán ngân sách hàng năm, phân phối, bổ sung, điều chỉnh ngân sách hàng quý tại Cơ Sở 2.
k. Quản lý việc thu chi ngân sách, tiền lương và các nguồn kinh phí khác. Giám sát việc thu chi ngân sách theo hợp đồng, tham gia quản lý các khoản thu chi ngoài ngân sách như các quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, quỹ nghiên cứu khoa học và các quỹ khác tại Cơ Sở 2.
m. Kiểm tra, giám sát việc mua sắm, phân phối sử dụng, quản lý trang thiết bị, vật tư tại Cơ Sở 2.

3. Quy định về phân cấp
Cơ Sở 2 có con dấu và tài khoản riêng.
Giám đốc Cơ Sở 2 do Hiệu trưởng bổ nhiệm, được sử dụng con dấu của Cơ Sở 2 để thực hiện những nhiệm vụ được phân công hoặc được Hiệu trưởng uỷ quyền và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những nhiệm vụ đó.
Phó Giám đốc Cơ Sở 2 do Hiệu trưởng bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của Giám đốc, thay mặt Giám đốc giải quyết công việc khi được Giám đốc giao.

 

 
Our website is protected by DMC Firewall!