I. Giới thiệu chung
- Ban Thông tin – Thư viện được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/09/2007 theo Quyết định số 720 /QĐ-TCHC ngày 29/8/2007 của Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại thương, trên cơ sở tách ra từ Ban Quản lý Đào tạo – Công tác Sinh viên.

1. Lịch sử hình thành, phát triển
Bộ môn Nghiệp vụ được thành lập vào ngày 01/5/2006 theo Quyết định số 1859/QĐ-TCHC của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương trên cơ sở Tổ Giáo viên Nghiệp vụ tại Cơ sở II.

Các bài khác...