1. Lịch sử hình thành, phát triển
Cùng với sự phát triển của Cơ sở II, để đáp ứng yêu cầu quản lý công tác kế hoạch – tài chính Cơ sở II, Hiệu trưởng đã ra quyết định thành lập Ban Kế hoạch – Tài chính từ ngày 01/05/2006, tiền thân được tách ra từ Tổ Quản trị - Tài vụ - Hành chính (thành lập từ tháng 11/2004).

1. Lịch sử hình thành, phát triển
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tại Cơ sở II, ngày 04/3/2013, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương đã ký Quyết định số 219/QĐ-ĐHNT-TCHC về việc tách Bộ phận Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thuộc Ban Thông tin-Khảo thí-Thư viện tại Cơ sở II và thành lập Ban Khảo thí & Đảm bảo chất lượng.

1. Lịch sử hình thành
- Ban Quản lý đào tạo được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2009 theo Quyết định số 245/QĐ-ĐHNT-TCHC ngày 10/3/2009 của Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại thương, trên cơ sở tách ra từ Ban Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên thuộc Cơ sở II.