1. Lịch sử hình thành, phát triển
Ban Công tác Chính trị và Sinh viên được thành lập và đi vào hoạt động từ 01/4/2009 theo Quyết định số 245/QĐ-ĐHNT-TCHC ngày 10/3/2009 của Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương, trên cơ sở tách ra từ Ban Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên.

1. Lịch sử hình thành, phát triển
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tại Cơ sở II, ngày 04/3/2013, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương đã ký Quyết định số 219/QĐ-ĐHNT-TCHC về việc tách Bộ phận Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thuộc Ban Thông tin-Khảo thí-Thư viện tại Cơ sở II và thành lập Ban Khảo thí & Đảm bảo chất lượng.

1. Lịch sử hình thành
- Ban Quản lý đào tạo được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2009 theo Quyết định số 245/QĐ-ĐHNT-TCHC ngày 10/3/2009 của Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại thương, trên cơ sở tách ra từ Ban Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên thuộc Cơ sở II.

1. Lịch sử hình thành và phát triển
Ban TC-HC được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/09/2006 theo Quyết định số 11/QĐ-TCHC ngày 20 tháng 08 năm 2006 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương, trên cơ sở tách ra từ Ban Tổ chức - Hành chính – Quản trị thuộc Cơ sở II.

Các bài khác...