1. Lịch sử hình thành, phát triển
Ban Công tác Chính trị và Sinh viên được thành lập và đi vào hoạt động từ 01/4/2009 theo Quyết định số 245/QĐ-ĐHNT-TCHC ngày 10/3/2009 của Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương, trên cơ sở tách ra từ Ban Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên.

I. Giới thiệu chung
- Ban Thông tin – Thư viện được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/09/2007 theo Quyết định số 720 /QĐ-TCHC ngày 29/8/2007 của Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại thương, trên cơ sở tách ra từ Ban Quản lý Đào tạo – Công tác Sinh viên.

1. Lịch sử hình thành và phát triển
Ban TC-HC được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/09/2006 theo Quyết định số 11/QĐ-TCHC ngày 20 tháng 08 năm 2006 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương, trên cơ sở tách ra từ Ban Tổ chức - Hành chính – Quản trị thuộc Cơ sở II.

Các bài khác...