Bộ môn Tiếng Anh

Cơ cấu tổ chức

1. Lịch sử hình thành, phát triển

Bộ môn Tiếng Anh Cơ sở II tại TPHCM được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/05/2006 theo Quyết định số 1860/QĐ-TCHC ngày 19/04/2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại Thương. Bộ môn Tiếng Anh hiện nay có 18 giảng viên và 1 Trợ lý bộ môn. Ban Chủ nhiệm Bộ môn hiện nay là ThS Trịnh Ngọc Thanh – Phó Trưởng - Phụ Trách Bộ môn, ThS Nguyễn Thanh Dương - Phó Trưởng Bộ môn.

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1 Chức năng:

Tham mưu cho Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động công tác Bộ môn Ngoại ngữ

2.2 Nhiệm vụ:

2.2.1 Đào tạo và giảng dạy:

- Triển khai thực hiện kế hoạch giảng dạy ngoại ngữ Tiếng Anh cho các ngành đào tạo của trường.

- Lập kế hoạch xây dựng và phát triển chiến lược của Bộ môn theo mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của Nhà trường và xã hội.

- Xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo tiếng Anh chuyên ngành theo kế hoạch của trường.

- Cụ thể hóa mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo của Nhà trường cho từng chuyên ngành trong Bộ môn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo của Bộ môn. Phân định các giới hạn phạm vi chuyên môn, nội dung giảng dạy của các môn, bộ môn thuộc khoa.

- Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy. Triển khai thực hiện lịch trình giảng dạy, kế hoạch thi hết môn, thi tốt nghiệp theo kế hoạch của trường.

- Chủ động đề xuất và phối hợp với các đơn vị có liên quan trong trường trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo của Bộ môn.

- Triển khai các hoạt động Hợp tác quốc tế trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực của Bộ môn.

2.2.2 Quản lý nguồn nhân lực

- Quản lý giảng viên của Bộ môn

- Xây dựng kế hoạch nhân sự của Bộ môn trên cơ sở đề xuất nhân sự của các tổ bộ môn. Đề xuất kế hoạch tuyển dụng cho cơ sở II. Tham gia vào công tác tuyển dụng, đảm bảo nhân sự được tuyển dụng phù hợp với yêu cầu của trường và của bộ môn.

- Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển đội ngũ giảng viên kế cận.

- Phối hợp với các đơn vị kháctổ chức đánh giá công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giáo viên nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đực, lối sống cho đội ngũ giảng viên.

2.2.3 Các nhiệm vụ khác

- Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của trường.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng và các tổ chức đoàn thể để hoàn thành nhiệm vụ của Bộ môn theo đúng kế hoạch và lịch trình của trường.

3. Cơ cấu tổ chức

 

3.3 Chi tiết về cơ cấu tổ chức

- Trưởng Bộ môn Tiếng Anh do Hiệu trưởng bổ nhiệm theo đề nghị của Ban Giám Đốc Cơ sở II, được thừa lệnh Giám đốc ký tên về những nhiệm vụ được phân công hoặc được Ban Giám Đốc ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc về những nhiệm vụ đó. Trưởng Bộ môn chịu trách nhiệm trước Giám Đốc CSII về các hoạt động đào tạo ngoại ngữ, các hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ môn. Trưởng Bộ môn có nhiệm vụ báo cáo lại các hoạt động của Bộ môn tại các cuộc họp giao ban và đệ trình các chương trình đào tạo của Bộ môn cho Giám đốc CSII phê duyệt.

- Phó trưởng Bộ môn Tiếng Anh do Hiệu trưởng bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của Trưởng Bộ môn Tiếng Anh, của Ban Giám Đốc CSII. Phó Trưởng Bộ môn chịu trách nhiệm với Trưởng Bộ môn và với Ban Giám Đốc CSII về nhiệm vụ, công tác chuyên môn do Bộ môn mình phụ trách. Phó Trưởng Bộ môn có thể thay mặt Trưởng Bộ môn giải quyết công việc khi được Trưởng bộ môn ủy nhiệm.

- Trợ lý Bộ môn chịu trách nhiệm trước Trưởng Bộ môn, Phó Trưởng Bộ môn về việc lưu trữ toàn bộ công văn, tài liệu liên quan đến hoạt động của Bộ môn. Trợ lý Bộ môn có nhiệm vụ xử lý mọi công văn tài liệu khi được Trưởng Bộ môn và Phó Trưởng Bộ môn giao phó. Trợ lý Bộ môn có nhiệm vụ giúp cho Trưởng Bộ môn, Phó Trưởng Bộ môn về việc lên kế hoạch giảng dạy, lên lịch công tác cho toàn bộ giảng viên trong Bộ môn theo chỉ đạo của Trưởng Bộ môn.

3.4 Các Tổ giảng dạy chuyên môn

- Tổ trưởng Tổ Tiếng Anh cơ sở chịu trách nhiệm trước Nhà trường, Bộ môn về mọi hoạt động của Tổ bộ môn, xây dựng và phát triển tổ, trực tiếp phụ trách năm thứ nhất và năm thứ hai, thống nhất kế hoạch giảng dạy trong năm học, học kỳ của năm thứ nhất và năm thứ hai với Ban Đào tạo. Tổ chức, giám sát, kiểm tra viên chức trong tổ thực hiện kế hoạch giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

- Tổ trưởng Tổ Tiếng Anh chuyên ngành chịu trách nhiệm trước Nhà trường, Bộ môn về mọi hoạt động của Tổ bộ môn, xây dựng và phát triển tổ, trực tiếp phụ trách năm thứ ba và năm thứ tư, thống nhất kế hoạch giảng dạy trong năm học, học kỳ của năm thứ ba và năm thứ tư với Ban Đào tạo. Tổ chức, giám sát, kiểm tra viên chức trong tổ thực hiện kế hoạch giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

689-bmta

 

TT Họ tên Chức vụ Email Số máy nhánh
1 ThS Trịnh Ngọc Thanh Phó Trưởng BM, Phụ trách BM Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 891
2 ThS Nguyễn Thanh Dương Phó Trưởng BMTA, Tổ trưởng Tổ TACN Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 892
3 ThS Nguyễn Thị Minh Hiền Trợ lý BM Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 893
4 ThS Trương Thị Thanh Cảnh Giảng viên Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  
5 ThS Đặng Thị Mỹ Dung Giảng viên Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  
6 ThS Lê Thanh Hà Trợ giảng Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  
7 ThS Phan Chí Hiếu Giảng viên Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  
8 TS Nguyễn Thành Lân Giảng viên chính Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  
9 ThS Lê Hồng Linh Giảng viên chính Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  
10 ThS Dương Ngọc Giảng viên Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  
11 ThS Vũ Phương Hồng Ngọc Trợ giảng Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  
12 ThS Vũ Ngọc Mai Trợ giảng Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  
13 ThS Nguyễn Thịnh Phát Giảng viên Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  
14 ThS Lê Hữu Phước Giảng viên Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  
15 ThS Đỗ Anh Thư Tổ trưởng Tổ TACS Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  
16 ThS Nguyễn Thị Hải Thúy Giảng viên Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  
17 ThS Tô Thùy Trang Giảng viên Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  
18 ThS Nguyễn Ngọc Trân Trợ giảng Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  
19 ThS Nguyễn Vũ Thanh Tuyền Giảng viên Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  

4. Nghiên cứu khoa học và các môn học phụ trách

4.1 Nghiên cứu khoa học

- Thông báo, triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp trường, cấp Bộ.

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học của Bộ môn. Chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, các cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu, ứng dụng kiến thức chuyên môn và thực tiến kinh doanh.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh phong trào và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên.

- Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn gúp nâng cao hơn nữa kỹ năng giảng dạy cho giảng viên trong Bộ môn.

4.2 Các môn học phụ trách

- Tiếng Anh cơ sở 1,2,3,4,5,6,7

- Ngoại ngữ 1,2,3,4,5,6,7

- Tiếng Anh 1,2,3,4

- Tiếng Anh Chuyên ngành 1,2,3

5. Các hoạt động nghiên cứu chuyên môn và các thành tích đạt được:

- Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn chia sẻ kỹ năng giảng dạy cho giảng viên

- Hàng năm tổ chức hội nghị báo cáo đi thực tế cho giảng viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy cho sinh viên.

6. Liên hệ:

- Bộ môn Tiếng Anh, trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: Nhà A, tầng 1, Phòng A102, số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh.

- Điện thoại: 028 3512 7254/ 028 3512 7256/ 028 3512 7257 (số máy lẻ như trên)

- Email công vụ của đơn vị: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 

 

 
DMC Firewall is a Joomla Security extension!