hcmftuzz

Cơ cấu tổ chức trường ĐH Ngoại thương CS2

Print

CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ SỞ II TRƯỜNG ĐH NGOẠI THƯƠNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC BAN CHỨC NĂNG

 

CÁC BỘ MÔN

 

ĐOÀN THỂ

 

TRUNG TÂM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN GIÁM ĐỐC

 

BAN QL-ĐT

 

NGHIỆP VỤ

 

CHI BỘ CƠ SỞ 2

 

ICCC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN KH-TC

 

BAN ĐTQT

 

CƠ SỞ CƠ BẢN

 

ĐOÀN THANH NIÊN

 

CEC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN TC-HC

 

BAN KT&ĐBCL

 

TIẾNG ANH

 

HỘI SINH VIÊN

 

PHÂN HIỆU VĂN HÓA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN CTCT&SV

 

BAN QLKH&HTQT

 

TIẾNG NHẬT

 

HỘI CỰU SINH VIÊN

 

CIRD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN QT-TB

 

BAN TT-TV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sự kiện sắp diễn ra

THÔNG TIN TUYỂN SINH