Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

6203

1. Chức năng, nhiệm vụ:

a) Công tác Khảo thí:

– Lập kế hoạch công tác theo năm học trình Giám đốc phê duyệt;

– Tham mưu cho Giám đốc về công tác khảo thí tại Cơ sở II;

– Chủ trì và theo dõi, giám sát, phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện công tác liên quan theo quy trình tổ chức thi kết thúc học phần tại Cơ sở II về tổng hợp đăng ký, phân công coi thi, sao in đề thi, tổ chức coi thi, đối chiếu điểm, lưu trữ và bảo mật đề thi gốc, bài thi, tiểu luận theo quy định;

– Tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính, kiểm tra giữa kỳ trực tuyến, kiểm tra Tiếng Anh đầu vào cho Tân sinh viên tại Cơ sở II;

– Tổ chức thi kết thúc học phần tất cả các chương trình đào tạo tại Cơ sở II;

– Kiểm tra, đối chiếu điểm trên hệ thống Edusoft;

– Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi thi làm cơ sở cho việc xây dựng đề thi theo quy định của Nhà trường;

– Tổ chức các hoạt động khảo thí, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức làm công tác khảo thí tại Cơ sở II.

b) Công tác học phần tốt nghiệp và thực tập giữa khóa:

Tổ chức thực hiện các công tác về hướng dẫn viết, thu, tổ chức chấm, trực chấm, nhập điểm, lưu trữ và thanh lý khóa luận tốt nghiệp, thu hoạch thực tập tốt nghiệp, báo cáo thực tập giữa khóa.

c) Công tác Đảm bảo chất lượng:

– Phối hợp với Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng: Tham mưu cho Giám đốc Cơ sở II trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng theo quy định; phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tự đánh giá, kiểm định các chương trình đào tạo của nhà trường triển khai tại Cơ sở II; triển khai các công tác về đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Nhà trường;

– Chủ trì triển khai khảo sát và phản hồi ý kiến sinh viên chương trình chất lượng cao, đào tạo quốc tế về hoạt động đào tạo tại Cơ sở II; Khảo sát ý kiến các bên liên quan theo chỉ đạo của Ban Giám đốc để kịp thời cải tiến hoạt động và nâng cao chất lượng;

d) Tham mưu, hoạch định kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về công tác của đơn vị cho Ban Giám đốc.

2. Cơ cấu tổ chức

Ban Khảo thí & Đảm bảo chất lượng hiện tại có 07 thành viên: 01 Trưởng ban, 01 Phó Ban, 04 chuyên viên, 01 nhân viên. Trong đó có 04 Thạc sỹ và 03 Cử nhân.

Ảnh: Ban KT&ĐBCL chụp ảnh cùng Ban Giám đốc nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Ngoại thương.
TT Họ tên Chức vụ Email Số máy nhánh
1 ThS Trần Hải Phú Trưởng Ban tranhaiphu.cs2@ftu.edu.vn 856
2 ThS Trần Lục Thành Phó Trưởng Ban tranlucthanh.cs2@ftu.edu.vn 857
3 ThS Chu Trần Trọng Chuyên viên chutrantrong.cs2@ftu.edu.vn 858
4 Nguyễn Hữu Thảo Chuyên viên nguyenhuuthao.cs2@ftu.edu.vn 860
5 ThS Nguyễn Văn Hương Chuyên viên nguyenvanhuong.cs2@ftu.edu.vn 850
6 Võ Thị Xuân An Chuyên viên vothixuanan.cs2@ftu.edu.vn 879
7 Lê Thị Ngọc Thúy Nhân viên lethingocthuy.cs2@ftu.edu.vn 859