Bộ môn Tiếng Anh

223
  1. Lịch sử hình thành, phát triển

Bộ môn Tiếng Anh Cơ sở II tại TPHCM được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/05/2006 theo Quyết định số 1860/QĐ-TCHC ngày 19/04/2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại Thương. Bộ môn Tiếng Anh hiện nay có 19 giảng viên, 02 giảng viên tập sự, 03 Trợ giảng và 1 Trợ lý bộ môn. Ban Chủ nhiệm Bộ môn hiện nay là ThS Nguyễn Thanh Dương – Trưởng Bộ môn.

  1. Chức năng, nhiệm vụ

2.2 Chức năng:

Tham mưu cho Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động công tác Bộ môn Tiếng Anh

2.2 Nhiệm vụ:

2.2.1 Đào tạo và giảng dạy:

– Triển khai thực hiện kế hoạch giảng dạy ngoại ngữ Tiếng Anh cho các ngành đào tạo của trường.

– Lập kế hoạch xây dựng và phát triển chiến lược của Bộ môn theo mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của Nhà trường và xã hội.

– Xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo tiếng Anh chuyên ngành theo kế hoạch của trường.

– Cụ thể hóa mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo của Nhà trường cho từng chuyên ngành trong Bộ môn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo của Bộ môn. Phân định các giới hạn phạm vi chuyên môn, nội dung giảng dạy của các môn, bộ môn thuộc khoa.

– Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy. Triển khai thực hiện lịch trình giảng dạy, kế hoạch thi hết môn, thi tốt nghiệp theo kế hoạch của trường.

– Chủ động đề xuất và phối hợp với các đơn vị có liên quan trong trường trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo của Bộ môn.

– Triển khai các hoạt động Hợp tác quốc tế trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực của Bộ môn.

2.2.2 Quản lý nguồn nhân lực

– Quản lý giảng viên của Bộ môn

– Xây dựng kế hoạch nhân sự của Bộ môn trên cơ sở đề xuất nhân sự của các tổ bộ môn. Đề xuất kế hoạch tuyển dụng cho cơ sở II. Tham gia vào công tác tuyển dụng, đảm bảo nhân sự được tuyển dụng phù hợp với yêu cầu của trường và của bộ môn.

– Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển đội ngũ giảng viên kế cận.

– Phối hợp với các đơn vị khác tổ chức đánh giá công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giáo viên nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đực, lối sống cho đội ngũ giảng viên.

2.2.3 Các nhiệm vụ khác

– Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của trường.

– Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao.

– Phối hợp với các đơn vị chức năng và các tổ chức đoàn thể để hoàn thành nhiệm vụ của Bộ môn theo đúng kế hoạch và lịch trình của trường.

3. Cơ cấu tổ chức

Bộ môn Tiếng Anh (hiện nay gồm 25 thành viên) luôn chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

STT Họ và tên Chức vụ Số máy lẻ
1 ThS Nguyễn Thanh Dương Trưởng Bộ môn 891
2 ThS Nguyễn Thị Minh Hiền Trợ lý BM 893
3 ThS Phan Chí Hiếu Giảng viên Tổ trưởng Tổ TACN
4 TS Nguyễn Thành Lân Giảng viên chính – TACN
5 ThS Lê Hồng Linh Giảng viên chính – TACN
6 ThS Dương Ngọc Giảng viên – TACN
7 ThS Nguyễn Thịnh Phát Giảng viên – TACN
8 ThS Lê Hữu Phước Giảng viên – TACN
9 ThS Trịnh Ngọc Thanh Giảng viên – TACN
10 ThS Nguyễn Thị Hải Thúy Giảng viên – TACN
11 ThS Tô Thùy Trang Giảng viên – TACN
12 ThS Nguyễn Vũ Thanh Tuyền Giảng viên – TACN
13 ThS Đỗ Anh Thư Giảng viên
Tổ trưởng Tổ TACS
14 ThS Trương Thị Thanh Cảnh Giảng viên – TACS
15 ThS Đặng Thị Mỹ Dung Giảng viên – TACS
16 ThS Lê Thanh Hà Giảng viên – TACS
17 ThS Vũ Ngọc Mai Giảng viên – TACS
18 ThS Vũ Phương Hồng Ngọc Giảng viên – TACS
19 ThS Lê Thị Minh Tâm Giảng viên – TACS
20 ThS Nguyễn Ngọc Trân Giảng viên kiêm nhiệm
21 ThS Hoàng Thị Thanh Nga GV Tập sự – TACS
22 ThS Nguyễn Văn Nguyên GV Tập sự – TACN
23 Nguyễn Duy Khôi Trợ giảng
24 Trương Trúc Quỳnh Trợ giảng
25 Lê Huyền Trang Trợ giảng

4. Nghiên cứu khoa học và các môn học phụ trách
4.1 Nghiên cứu khoa học

– Thông báo, triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp trường, cấp Bộ.

– Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học của Bộ môn. Chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, các cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu, ứng dụng kiến thức chuyên môn và thực tiến kinh doanh.

– Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh phong trào và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên.

– Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn gúp nâng cao hơn nữa kỹ năng giảng dạy cho giảng viên trong Bộ môn.

4.2 Các môn học phụ trách

– Tiếng Anh cơ sở 1,2,3,4,5,6,7

– Ngoại ngữ 1,2,3,4,5,6,7

– Tiếng Anh 1,2,3,4

– Tiếng Anh Chuyên ngành 1,2,3

5. Các hoạt động nghiên cứu chuyên môn và các thành tích đạt được:

  • Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn chia sẻ kỹ năng giảng dạy cho giảng viên
  • Hàng năm tổ chức hội nghị báo cáo đi thực tế cho giảng viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy cho sinh viên.

6. Liên hệ+ Tên đơn vị và địa chỉ phòng làm việc: Bộ môn Tiếng Anh, phòng A102
+ Điện thoại: 028 3512 7254/ 028 3512 7256/ 028 3512 7257 (số máy lẻ như trên)
+ Email công vụ của đơn vị: bmta.cs2@ftu.edu.vn