Sứ mạng và mục tiêu của Trường Đại học Ngoại thương

694

1. Sứ mạng.
Sứ mạng của trường Đại học Ngoại thương là Đào tạo nhân tài và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực: kinh tế, kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh, tài chính – ngân hàng, công nghệ và ngoại ngữ; sáng tạo và chuyển giao tri thức khoa học đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát triển năng lực học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện kỹ năng làm việc và lối sống trong môi trường quốc tế hiện đại.

Trường còn là nơi phổ biến tri thức khoa học, nghề nghiệp cho cộng đồng doanh nghiệp và xã hội; là trung tâm giao lưu văn hóa giữa các quốc gia, dân tộc trên thế giới.

2. Mục tiêu.
Nhà trường có mục tiêu, kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn và dài hạn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, kinh doanh và hội nhập qua các thời kỳ. Mục tiêu của Nhà trường được quy định rõ trong Chiến lược phát triển trường Đại học Ngoại thương đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. Cụ thể: Từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, trường Đại học Ngoại thương đạt được các mục tiêu sau: “Không ngừng nâng cao uy tín, chất lượng đào tạo và danh tiếng của Trường Đại học Ngoại Thương; Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của đất nước; Nâng cao năng lực nghiên cứu, phấn đấu trở thành trường đại học nghiên cứu vào năm 2030; Khai thác tối đa mọi nguồn lực trong và ngoài trường nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng tối đa nhu cầu của sinh viên, giảng viên và cán bộ công nhân viên, đảm bảo khả năng phát triển bền vững của Nhà trường; Phát triển văn hóa Đại học Ngoại thương, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế”.