Phân tích các nhân tố tác động tới tỷ suất sinh lợi của các Ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008- 2013

Print

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU

LỜI MỞ ĐẦU

Chương 1: Ngân hàng thương mại và các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại.

1.1 Tổng quan về ngân hàng thương mại

1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại

1.1.2 Vai trò của ngân hàng thương mại

1.1.3 Dịch vụ của ngân hàng thương mại

1.1.4 Các khuynh hướng ảnh hưởng tới hoạt động ngân hàng

1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của ngân hàng thương mại

1.2.1 Tỷ suất sinh lợi của ngân hàng thương mại

1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suât sinh lợi

1.3 Xây dựng mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của ngân hàng thương mại

1.3.1 Lựa chọn mô hình nghiên cứu

1.3.2 Dữ liệu nghiên cứu

1.3.3 Phương pháp nghiên cứu

Chương 2: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại Việt Nam

2.1 Thực trạng hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008 -2013

2.1.1 Những kết quả đạt được

2.1.2 Những hạn chế còn tồn tại

2.2 Tỷ suất sinh lợi của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2008 - 2013

2.2.1 Tỷ lệ sinh lời trên tổng tài sản

2.2.2 Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu

2.3 Phân tíc tác động của các nhân tố tới tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại Việt Nam

2.3.1 Thống kê mô tả

2.3.2 Hiện tượng đa cộng tuyến và khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến

2.3.3 Kết quả hồi quy mô hình

2.3.4 Kiểm định Wald lựa chọn mô hình phù hợp

2.4 Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng

Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại Việt Nam

3.1 Cơ hội và thách thức của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong quá trình hội nhập

3.1.1 Cơ hội của hệ thống NHTM trong quá trình hội nhập

3.1.2 Thách thức của hệ thống NHTM trong quá trình hội nhập

3.2 Định hướng phát triển của các ngân hàng thương mại đến năm 2020

3.2.1 Những nhân tố chi phối xu hướng phát triển của khu vực ngân hàng

3.2.2 Tầm nhìn và mục tiêu phát triển

3.3 Giải pháp nhằm nâng cao tỷ suất sinh lợi từ phía các ngân hàng thương mại Việt Nam

3.4 Một số kiến nghị đối với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước

3.4.1 Một số kiến nghị đối với Chính phủ

3.4.2 Một số kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO