Bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tại thị trường Hoa kỳ

Print

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA VÀ QUY ĐỊNH

CỦA PHÁP LUẬT HOA KỲ VỀ BẢO HỘ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA

1.1. Khái quát chung về nhãn hiệu hàng hóa

1.1.1. Khái niệm nhãn hiệu hàng hóa

1.1.2. Các yếu tố cấu thành nhãn hiệu hàng hóa

1.1.3. Phân loại nhãn hiệu hàng hóa

1.1.4. Chức năng, vai trò của nhãn hiệu hàng hóa

1.2. Khái quát về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

1.2.1. Sự hình thành và phát triển hệ thống luật về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

trên thế giới

1.2.2. Khái niệm bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

1.2.3. Đăng kí bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

1.3. Các quy định về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa của Hoa Kỳ

1.3.1. Các điều ước quốc tế mà Hoa Kỳ là thành viên

1.3.2. Luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa của Hoa Kỳ

1.3.3. Quy trình đăng kí bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Hoa Kỳ

1.4. Sự cần thiết của việc đăng kí bảo hộ nhãn hiệu hàng hóaH xuất khẩu của

Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG BẢO HỘ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA XUẤT

KHẨU CỦA VIỆT NAM TẠI THỊ TRƯỜNG HOA KỲ

2.1. Tình hình xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ giai đoạn 2007-2013

2.1.1. Kim ngạch xuất khẩu

2.1.2. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu

2.2. Tình hình bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tại thị

trường Hoa Kỳ

2.2.1. Số lượng đơn đăng kí và số lượng nhãn hiệu được bảo hộ

2.2.2. Cơ cấu các nhãn hiệu

2.2.3. Một số trường hợp vi phạm điển hình

2.3. Đánh giá chung thực trạng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa xuất khẩu của Việt

Nam tại thị trường Hoa Kỳ

2.3.1. Những thành tựu đạt được

2.3.2. Những mặt còn hạn chế và nguyên nhân

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ BẢO HỘ NHÃN HIỆU HÀNG

HÓA XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM TẠI THỊ TRƯỜNG HOA KỲ

3.1. Triển vọng xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đến năm 2020

3.2. Cơ hội và thách thức trong việc đẩy mạnh bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại

thị trường Hoa Kỳ

3.3. Các giải pháp dành cho doanh nghiệp

3.3.1. Hợp tác với hệ thống bán lẻ của Hoa Kỳ đưa hàng hóa trực tiếp đến tay

người tiêu dùng

3.3.2. Lưu trữ đầy đủ bằng chứng sử dụng nhãn hiệu trong hoạt động thương mại

3.3.3. Kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi xâm phạm

3.3.4. Thực hiện kiểm toán nhãn hiệu

3.3.5. Thành lập và đẩy mạnh hoạt động của hiệp hội ngành hàng

3.4. Các kiến nghị đối với cơ quan nhà nước nhằm đẩy mạnh hoạt động bảo

hộ nhãn hiệu hàng hóa của Việt Nam tại Hoa Kỳ

3.4.1. Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và địa phương

3.4.2. Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và địa phương xác lập, xây dựng, khai thác

và bảo vệ nhãn hiệu hàng hóa

3.4.3. Đưa SHTT vào giảng dạy tại các trường đại học và cao đẳng

3.4.4. Các kiến nghị khác

Kết Luận