HD số 2206/HD-CSII ngày 01/07/2021 về dự thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến cho sinh viên tại Cơ sở II

924

Huong-dan-sinh-vien-du-thi-ket-thuc-hoc-phan-theo-hinh-thuc-truc-tuyen-1 Huong-dan-sinh-vien-du-thi-ket-thuc-hoc-phan-theo-hinh-thuc-truc-tuyen-2 Huong-dan-sinh-vien-du-thi-ket-thuc-hoc-phan-theo-hinh-thuc-truc-tuyen-3 Huong-dan-sinh-vien-du-thi-ket-thuc-hoc-phan-theo-hinh-thuc-truc-tuyen-4 Huong-dan-sinh-vien-du-thi-ket-thuc-hoc-phan-theo-hinh-thuc-truc-tuyen-5 Huong-dan-sinh-vien-du-thi-ket-thuc-hoc-phan-theo-hinh-thuc-truc-tuyen-6 Huong-dan-sinh-vien-du-thi-ket-thuc-hoc-phan-theo-hinh-thuc-truc-tuyen-7 Huong-dan-sinh-vien-du-thi-ket-thuc-hoc-phan-theo-hinh-thuc-truc-tuyen-8 Huong-dan-sinh-vien-du-thi-ket-thuc-hoc-phan-theo-hinh-thuc-truc-tuyen-9 Huong-dan-sinh-vien-du-thi-ket-thuc-hoc-phan-theo-hinh-thuc-truc-tuyen-10 Huong-dan-sinh-vien-du-thi-ket-thuc-hoc-phan-theo-hinh-thuc-truc-tuyen-11 Huong-dan-sinh-vien-du-thi-ket-thuc-hoc-phan-theo-hinh-thuc-truc-tuyen-12 Huong-dan-sinh-vien-du-thi-ket-thuc-hoc-phan-theo-hinh-thuc-truc-tuyen-13 Huong-dan-sinh-vien-du-thi-ket-thuc-hoc-phan-theo-hinh-thuc-truc-tuyen-14 Huong-dan-sinh-vien-du-thi-ket-thuc-hoc-phan-theo-hinh-thuc-truc-tuyen-15 Huong-dan-sinh-vien-du-thi-ket-thuc-hoc-phan-theo-hinh-thuc-truc-tuyen-16 Huong-dan-sinh-vien-du-thi-ket-thuc-hoc-phan-theo-hinh-thuc-truc-tuyen-17 Huong-dan-sinh-vien-du-thi-ket-thuc-hoc-phan-theo-hinh-thuc-truc-tuyen-18 Huong-dan-sinh-vien-du-thi-ket-thuc-hoc-phan-theo-hinh-thuc-truc-tuyen-19 Huong-dan-sinh-vien-du-thi-ket-thuc-hoc-phan-theo-hinh-thuc-truc-tuyen-20 Huong-dan-sinh-vien-du-thi-ket-thuc-hoc-phan-theo-hinh-thuc-truc-tuyen-21

ChiHuong-dan-sinh-vien-du-thi-ket-thuc-hoc-phan-theo-hinh-thuc-truc-tuyen-22

Xem file chi tiết tại đây.