Kế hoạch số: 2857-KH/CSII ngày 12/8/2021 v/v Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” đầu khoá cho sinh viên K60, năm học 2021-2022 (đợt 1)

678

kh-2857-tuan-sinh-hoat-cong-dan-sinh-vien-dau-khoa-k60-nam-hoc-2021-2022-1 kh-2857-tuan-sinh-hoat-cong-dan-sinh-vien-dau-khoa-k60-nam-hoc-2021-2022-2 kh-2857-tuan-sinh-hoat-cong-dan-sinh-vien-dau-khoa-k60-nam-hoc-2021-2022-3 kh-2857-tuan-sinh-hoat-cong-dan-sinh-vien-dau-khoa-k60-nam-hoc-2021-2022-4 kh-2857-tuan-sinh-hoat-cong-dan-sinh-vien-dau-khoa-k60-nam-hoc-2021-2022-5 kh-2857-tuan-sinh-hoat-cong-dan-sinh-vien-dau-khoa-k60-nam-hoc-2021-2022-6