Văn bản thường dùng (Đoàn Hội)

449

1. Lịch sử ra đời của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

2. Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

3. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2012 – 2017;

4. Cờ-huy hiệu-Đoàn ca;

5. Đơn xin xác nhận hoạt động đoàn;

6. Đơn xin xác nhận Đoàn viên.