Tọa đàm xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tọa đàm xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thời gian: Dự kiến tháng 06/2018
Địa điểm: Hội trường B11
Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng và phó các đơn vị tại Cơ sở II