Báo cáo Ba công khai

667

Nội dung báo cáo 3 công khai

Năm học Nội dung báo cáo
2019-2020 1. Thông tin công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
Công khai cam kết chất lượng đào tạo
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế
Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành
2. Thông tin công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
Công khai thông tin cơ sở vật chất
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu
3. Thông tin công khai thu chi tài chính
2018-2019

1. Thông tin công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
Công khai cam kết chất lượng đào tạo
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế
Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành
2. Thông tin công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
Công khai thông tin cơ sở vật chất
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu
3. Thông tin công khai thu chi tài chính