Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho viên chức tại Ban KT&ĐBCL năm học 2021-2022

103

*Training sessions for employees at the Department of Testing and Quality Assurance in the school year 2021-2022

Implementing the general policy of Foreign Trade University – HCMC Campus on strengthening professional training for employees, the Department of Testing and Quality Assurance has organized monthly training sessions and professional activities to systematize the works and help employees at the unit implement the assigned tasks in a synchronous and consistent manner, complying with new documents and regulations of the State and FTU.

Thực hiện chủ trương chung của Cơ sở II về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho viên chức, Ban KT&ĐBCL đã tổ chức các buổi tập huấn, sinh hoạt chuyên môn định kỳ hàng tháng nhằm hệ thống hóa các công tác chuyên môn của đơn vị và giúp viên chức tại đơn vị thực hiện việc triển khai các công tác được giao một cách đồng bộ, thống nhất và tuân theo các văn bản, quy định mới của Nhà nước và Nhà trường.

Trong năm học 2021-2022, Ban KT&ĐBCL đã tổ chức các buổi tập huấn chuyên môn cho viên chức với nội dung chi tiết như sau:

STT Thời gian – Địa điểm Chủ đề tập huấn Báo cáo viên Thành phần tham dự
1 02/08/2021- MS Teams Tập huấn về một số lưu ý trong kiểm tra phòng thi trên MS Teams và phối hợp công tác với các BM trong tổ chức thi trực tuyến ThS Trần Hải Phú Ban KT&ĐBCL
2 01/9/2021- MS Teams Hướng dẫn viên chức sử dụng Microsoft Teams ThS Chu Trần Trọng Ban KT&ĐBCL
3 01/9/2021- MS Teams Hướng dẫn triển khai các công tác chuẩn bị Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đai học theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 ThS Trần Hải Phú Ban KT&ĐBCL
4 27/9/2021- MS Teams Tập huấn về đăng ký lịch tuần cho viên chức mới tuyển dụng Võ Thị Xuân An Ban KT&ĐBCL
5 27/09/2021-  MS Teams Tập huấn về công tác tổ chức thi cho viên chức khảo thí mới tuyển dụng. ThS Chu Trần Trọng Ban KT&ĐBCL
6 08/10/2021-MS Teams Tập huấn về viết báo cáo tự đánh giá theo chu trình PDCA ThS Trần Hải Phú Ban KT&ĐBCL
7 05/11/2021- MS Teams Tập huấn về rà soát danh mục minh chứng tiêu chuẩn 09, 10 11, 12 ThS Trần Hải Phú Ban KT&ĐBCL
8 06/12/2021- MS Teams Hướng dẫn cách tạo form biểu mẫu khảo sát trên Google Form Võ Thị Xuân An Ban KT&ĐBCL
9 15/12/2021- MS Teams Tập huấn chuyên môn cho viên chức tập sự về công tác tổ chức thi kết thúc học phần (lần 2) ThS Trần Hải Phú Ban KT&ĐBCL
10 06/1/2022- MS Teams Hướng dẫn về thực hiện hồ sơ thanh toán công tác ngoài giờ, xăng xe, các chương trình tập huấn Võ Thị Xuân An Ban KT&ĐBCL
11 14/2/2022-A201 Tập huấn về phân công coi thi theo Thông báo số 4460/TB-CSII ngày 30/12/2021 về điều chỉnh hệ số coi thi và phối hợp đăng ký coi thi tại các Bộ môn ThS Trần Hải Phú Ban KT&ĐBCL
12 04/3/2022- MS Teams Tập huấn về công tác khảo thí & đảm bảo chất lượng – ThS Chu Trần Trọng

– Võ Thị Xuân An

– PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc

– PGS, TS Trần Quốc Trung – PGĐ

– Trưởng ban TC-HC

– Ban KT&ĐBCL

13 08/4/2022- A201 Hướng dẫn về thực hiện Quy định ĐBCL bên trong của trường Đại học Ngoại thương tại Cơ sở II TP.HCM theo Quyết định số 219/QĐ-ĐHNT ngày 18/01/2019 Võ Thị Xuân An Ban KT&ĐBCL
14 13/5/2022- A103 Hướng dẫn tổ chức thi, kiểm tra trực tiếp theo hình thức trực tiếp tại Cơ sở II theo Hướng dẫn số 1312/HD-CSII ngày 27/4/2022 ThS Trần Lục Thành Ban KT&ĐBCL
15 13/5/2022- A103 Hướng dẫn cách thức cập nhật minh chứng phục vụ công tác Kiểm định chất lượng tại Cơ sở II theo Hướng dẫn số 1313/HD-CSII ngày 27/4/2022 Phạm Hồng Hải Ban KT&ĐBCL
16 03/6/2022- A201 Tập huấn về tổ chức thi kết thúc học phần ĐTQT áp dụng từ HKI năm học 2022-2023 (Hướng dẫn số 1595/HD-CSII ngày 25/5/2022 về công tác tổ chức thi kết thúc học phần đối với chương trình liên kết Đào tạo quốc tế tại Cơ sở II từ học kì I năm học 2022-2023) ThS Trần Thị Ngọc Anh Ban KT&ĐBCL
17 10/6/2022- A201 Hướng dẫn khảo sát các bên liên quan nhằm nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập của giảng viên, sinh viên ThS Nguyễn Văn Hương Ban KT&ĐBCL
18 07/7/2022- A201 Hướng dẫn về thực hiện hồ sơ thanh toán Báo cáo thực tập giữa khóa ThS Trần Lục Thành Ban KT&ĐBCL

Thông qua các nội dung tập huấn, các viên chức tại Ban KT&ĐBCL đã lắng nghe phần chia sẻ và trình bày chi tiết đến từ báo cáo viên về các nội dung xoay quanh những vấn đề trọng tâm và trao đổi thảo luận các vấn đề liên quan nhằm nắm bắt và tìm ra giải pháp phù hợp để xử lý trong khi thực hiện công tác. boi-duong-chuyen-mon-cho-vien-chuc-tai-ban-ktdbcl-nam-hoc-2021-2022-1boi-duong-chuyen-mon-cho-vien-chuc-tai-ban-ktdbcl-nam-hoc-2021-2022-2

boi-duong-chuyen-mon-cho-vien-chuc-tai-ban-ktdbcl-nam-hoc-2021-2022-3
Viên chức Ban KT&ĐBCL tham dự tập huấn
Staffs of the Department of Testing and Quality Assurance at the training sessions