Công tác tập huấn, sinh hoạt chuyên môn tại Ban tổ chức – Hành chính năm học 2021-2022

66

* Training Sessions at Personnel & Administration Department in the school year 2021 – 2022

Pursuant to Plan No. 487/KH-TCHC dated December 1st, 2021 on training activities in 2022 and Plan No. 77/KH-TCHC dated March 15th, 2022 on organization of activities connected with Foreign Trade University – Hanoi Headquarters and Foreign Trade University – Quang Ninh campus, Personnel & Administration Department held training sessions and professional activities every month to create opportunities for officials to learn, share experiences, exchange knowledge and update new regulations of government and FTU and FTU – HCMC Campus.

Căn cứ Kế hoạch số 487/KH-TCHC ngày 01/12/2021 về hoạt đào tạo, bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn năm 2022 và Kế hoạch số 77/KH-TCHC ngày 15/3/2022 về tổ chức hoạt động kết nối với Trụ sở chính, Cơ sở Quảng Ninh,

Ban Tổ chức – Hành chính tổ chức các buổi tập huấn, sinh hoạt chuyên môn định kỳ hàng tháng nhằm tạo cơ hội cho viên chức học tập, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cũng như kịp thời cập nhật, phổ biến các quy định, hướng dẫn mới của Nhà nước, Nhà trường và Cơ sở II để nâng cao chất lượng công tác, cụ thể:

– Quy trình đăng ký và sử dụng lịch công tác tuần trên phần mềm smartoffice;
– Quy trình thực hiện công tác tuyển dụng;
– Một số lưu ý trong công tác tổ chức sự kiện có tính chất nghi thức tại Cơ sở II;
– Hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ công tác điều động viên chức không giữ chức vụ quản lý;
– Những điểm chính khi thực hiện công tác về bảo hiểm xã hội;
– Quy trình thực hiện công tác xét chuyển Hợp đồng làm việc đối với viên chức tại Cơ sở II;
– Ứng dụng Google Form vào các công tác của Ban TC-HC.
– Các lưu ý trong tổng hợp nội dung báo cáo, kế hoạch, biên bản của các đơn vị;
Bên cạnh những buổi sinh hoạt chuyên môn của đơn vị, Phó Giám đốc phụ trách tổ chức tập huấn cho viên chức trong đơn vị các chuyên đề sau:
– Những nội dung cơ bản cần lưu ý trong chuẩn bị và soạn thảo tờ trình báo cáo;
– Công tác đào tạo, bồi dưỡng và đổi mới sáng tạo trong công tác tại Ban TC-HC.
Nhằm tăng cường kết nối với các đơn vị tại Trụ sở chính và Cơ sở Quảng Ninh, Ban Tổ chức – Hành chính Cơ sở II tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hình thức trực tuyến, kết nối với Phòng Tổ chức – Nhân sự Trụ sở chính và Cơ sở Quảng Ninh về công tác tuyển dụng và công tác văn thư tại Trường Đại học Ngoại thương.

Thông qua các buổi tập huấn, viên chức đã được trang bị thêm kiến thức, phương pháp, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn để đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu công tác và nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh trong các buổi tập huấn, sinh hoạt chuyên môn của Ban Tổ chức – Hành chính trong năm học 2021-2022:

Below are some pictures at the training sessions of Personnel & Administration Department in the school year 2021 – 2022sinh-hoat-chuyen-mon-tai-ban-to-chuc-hanh-chinh-nam-hoc-2021-2022-1

sinh-hoat-chuyen-mon-tai-ban-to-chuc-hanh-chinh-nam-hoc-2021-2022-2
Viên chức Ban TC-HC tại buổi sinh hoạt chuyên môn
Staffs of Personnel and Administration Department at the training session