Kế hoạch về tổ chức Đối thoại thường niên giữa Lãnh đạo Cơ sở II và sinh viên Chương trình Đào tạo Quốc tế năm học 2020-2021

369