Thông báo số 1719/TB-CSII ngày 27/05/2021 về kế hoạch học tập và nghỉ lễ trong năm học 2021-2022 cho người học Chương trình Đào tạo Quốc tế tại Cơ sở II

505
1719-TB-CSII-27-05-2021