Thông báo tham dự thầu gói thầu cung cấp dịch vụ bảo vệ, an ninh trật tự, an toàn tài sản tại Cơ sở II

260