Thông báo về nhắc nhở giảng viên, người học luôn sẵn sàng cho hình thức học tập không tập trung (trực tuyến) tại Cơ sở II

415