Thông báo về việc bán tài sản cố định, công cụ dụng cụ thanh lý năm 2020 tại Cơ sở II

112