Chuyên ngành tuyển sinh mới

Đại học

CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

1. Mục tiêu đào tạo
Mục tiêu chung:
Đào tạo cử nhân ngành Kế toán chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán, có kiến thức tổng hợp về nghiệp vụ kinh doanh quốc tế và hiểu biết chuyên sâu cụ thể về chuyên ngành được đào tạo, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt; sử dụng thông thạo một trong các ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Nhật.
Mục tiêu cụ thể:
Đào tạo sinh viên có trình độ cử nhân ngành Kế toán có tư duy sáng tạo, năng lực thực hành nghiệp vụ chuyên môn giỏi, nắm vững các nghiệp vụ kinh doanh quốc tế, có khả năng tổ chức hệ thống thông tin kế toán, lập và phân tích các báo cáo tài chính, sử dụng thông tin kế toán - tài chính trong việc đưa ra các quyết định trong quản lý, tham gia tư vấn, cung cấp các dịch vụ kế toán, kiểm toán, sử dụng ít nhất một ngoại ngữ, có sức khỏe tốt, có đạo đức nghề nghiệp và có tác phong làm việc khoa học.
Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc cho các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp thương mại, các công ty xuất - nhập khẩu, các công ty kế toán, kiểm toán, các tập đoàn đa quốc gia, các dự án đầu tư nước ngoài, các trung gian tài chính, các cơ quan nghiên cứu về kinh tế, kế toán, tài chính quốc tế ở Việt Nam.
Yêu cầu kiến thức
Kiến thức chung:
+ Nắm được tất cả các chu trình hoạt động chức năng trong một doanh nghiệp và mối quan hệ với tài chính - kế toán doanh nghiệp.
+ Nắm được các nguyên tắc kế toán cơ bản của Việt Nam và quốc tế; Hiểu và vận dụng thành thạo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp.
+ Nắm được nguyên tắc kế toán và cách hạch toán kế toán tất cả các phần hành kế toán (tài sản cố định, hàng tồn kho, doanh thu, các khoản vay, các khoản đầu tư tài chính…).
Kiến thức chuyên môn sâu:
+ Hiểu được tác động của các giao dịch kinh doanh đến các báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
+ Nắm được mối quan hệ hữu cơ giữa phương pháp kế toán, chính sách kế toán và các báo cáo tài chính của một doanh nghiệp.
+ Hiểu được nội dung của giá thành sản phẩm và các cách tính giá thành sản phẩm. Nắm được các biện pháp, phương pháp quản lý, kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp.
+ Biết được cách tính toán một số chỉ tiêu tài chính cơ bản từ các báo cáo tài chính, đọc và phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp.
+ Nắm được các phương pháp kỹ thuật kiểm toán, áp dụng các kỹ thuật kiểm toán trong kiểm toán các phần hành cụ thể trong báo cáo tài chính.
Chuẩn ngoại ngữ: sử dụng thông thạo một trong các ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Nhật.
Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo các chương trình tin học văn phòng, có khả năng sử dụng các phần mềm kế toán và quản lý.
Yêu cầu về kỹ năng
Kỹ năng cứng:
+ Kỹ năng mở sổ, ghi sổ, khóa sổ kế toán trong doanh nghiệp.
+ Kỹ năng thực hành trên phần mềm kế toán doanh nghiệp.
+ Kỹ năng tổ chức hạch toán kế toán tài chính và quản trị trong doanh nghiệp.
+ Kỹ năng lập, đọc bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh các báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
+ Kỹ năng lập các báo cáo kế toán như báo cáo công nợ, báo cáo vật tư, báo cáo tài sản cố định, báo cáo chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất/kinh doanh thương mại.
+ Kỹ năng lập dự toán ngân sách và kiểm soát chi phí.
+ Kỹ năng lập các báo cáo thuế và kê khai thuế.
+ Kỹ năng ra các quyết định trong kinh doanh như các quyết định số lượng sản phẩm sản xuất, giá bán bán hàng, tuyển dụng,… dựa trên thông tin kế toán.
+ Kỹ năng thực hành kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp.
Kỹ năng mềm:
+ Có kỹ năng tự học, tự nghiên cứu.
+ Có kỹ năng học tập hiệu quả, kỹ năng đọc, tìm kiếm và quản lý thông tin khoa học.
+ Có kỹ năng và phương pháp sử dụng thời gian hiệu quả và khoa học.
+ Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
+ Có kỹ năng phối hợp trong công việc cũng như khả năng tạo lập những mối quan hệ xã hội cần thiết, khả năng xử lý hài hòa các mối quan hệ trong công sở cũng như ngoài xã hội.
+ Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng đàm phán, thuyết phục.
+ Có phương pháp tư duy chủ động, tích cực, tự tin và khoa học, biết lạc quan, có niềm tin, biết quý trọng công việc cũng như cuộc sống.
Yêu cầu về thái độ - hành vi
+ Có khả năng nhận biết và xử lý các tình huống thực tế.
+ Độc lập và tự chủ trong công việc.
+ Tác phong làm việc chuyên nghiệp và có tinh thần trách nhiệm.
+ Nắm vững chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kiểm toán.
2. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
- Kế toán ngân hàng, kế toán thanh toán, kế toán tài sản cố định, kế toán hàng tồn kho, kế toán bán hàng, kế toán giá thành, kế toán vốn chủ sở hữu ...
- Kế toán trưởng.
- Kế toán tổng hợp.
- Chuyên gia phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán.
- Kiểm toán viên.
- Cán bộ bộ phận lập/quản lí ngân sách.
- Kế toán xuất, nhập khẩu.
- Kế toán thuế.
- Cán bộ quản lí tài chính.
- Kế toán thanh toán quốc tế.

 

 
Our website is protected by DMC Firewall!