Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Sau Đại học

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1779/QĐ-ĐHNT ngày 19 tháng 10 năm 2015)

Tên chương trình: Quản trị Kinh doanh
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
Ngành đào tạo: Kinh doanh
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 60.34.01.02

Loại hình đào tạo: Tập trung, không tập trung
1. Mục tiêu đào tạo:
Mục tiêu chung:
Mục tiêu đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh là đào tạo học viên có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn sâu về quản trị kinh doanh đặc biệt là quản trị kinh doanh quốc tế, thông thạo tiếng Anh trong lĩnh vực quản trị kinh doanh quốc tế, có kỹ năng thực hành ở mức độ thành thạo để tổ chức, điều hành và quản lý các lĩnh vực quản trị kinh doanh quốc tế trong bối cảnh khu vực hoá và toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới.
Mục tiêu cụ thể:
Về phẩm chất chính trị:
- Có phẩm chất chính trị vững vàng, nắm vững những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà Nước, hình thành một thái độ tốt đối với cộng đồng, biết yêu các giá trị của cuộc sống, yêu tổ quốc; có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc và cuộc sống; hình thành đạo đức nghề nghiệp.
Về năng lực:
- Đảm nhận được trọng trách về quản trị kinh doanh, quản trị kinh doanh quốc tế của các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động trong môi trường kinh doanh của Việt Nam và quốc tế.
- Nghiên cứu, hoạch định chính sách và chiến lược kinh doanh quốc tế ở các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý nhà nước và tham gia lập dự án, thẩm định các dự án kinh doanh quốc tế của các tổ chức kinh tế quốc tế.
- Có thể tiếp tục nghiên cứu để giảng dạy chuyên sâu về quản trị kinh doanh và quản trị kinh doanh quốc tế ở bậc đại học.
- Tiếp tục tham gia đào tạo ở bậc tiến sĩ ở trong và ngoài nước về chuyên ngành quản trị kinh doanh, quản trị kinh doanh quốc tế.
Về kiến thức:
- Mở rộng, nâng cao và cập nhật cho học viên các kiến thức cơ sở đã được giảng dạy ở bậc đại học về quản trị kinh doanh và quản trị kinh doanh quốc tế.

Xem thêm