CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KINH DOANH QUỐC TẾ & CỬ NHÂN TÀI CHÍNH
DO ĐẠI HỌC MINOT STATE (HOA KỲ) CẤP BẰNG
KHAI GIẢNG THÁNG 09/2018
Chương trình được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt theo Quyết định
số 3170 /QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2014

HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ 31/08/2018