Chương trình liên kết đào tạo với các trường Đại học tại Hoa kỳ và Canada

Cử nhân Đào tạo Quốc tế

CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI HOA KỲ VÀ CANADA KHAI GIẢNG THÁNG 9/2018