Thông báo tuyển sinh Giai đoạn ngôn ngữ 6 tháng Chuyên ngành Quản trị kinh doanh liên kết với ĐH New Brunswick (Canada), Trường Kinh doanh Quốc tế SolBridge – ĐH Woosong (Hàn Quốc) – Năm học 2022-2023

51