TB số 3960/TB-CSII ngày 22.11.2021 Về tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh liên kết với Trường Kinh doanh Quốc tế SolBridge – Đại học Woosong (Hàn Quốc) Khóa K61SB – Năm học 2022-2023

21