Thông báo về hướng dẫn quy trình xác nhận theo học đối với phương thức xét tuyển 1,2 và 5 (đợt 1)