4. Hoàn thiện nâng cấp website.

112

Trả lời:

Cơ sở II đã phối hợp với Trung tâm CNTT Trụ sở chính Hà Nội nâng cấp website lên phiên bản mới và chạy chính thức vào ngày 20/8/2020.