4. Sinh viên có quyền học theo hai chuyên ngành khác nhau tại trường không ? Điều kiện để được học và cấp 2 bằng đại học là gì?

90

Sinh viên hệ đại học chính quy đang theo học một ngành đào tạo của Nhà trường có thể đăng ký học một ngành đào tạo thứ 2 khác với ngành đào tạo đang theo học.

Điều kiện để sinh viên được học và cấp 2 bằng đại học: Đã hoàn thành ít nhất 1 HK của năm thứ nhất, điểm trung bình chung học kỳ từ 2,00 trở lên và không bị xếp hạng học lực yếu ở chuyên ngành thứ nhất, sinh viên phải làm đơn (theo mẫu của Nhà trường) gửi cho Ban Quản lý Đào tạo để Nhà trường xét và ra quyết định công nhận sinh viên học cùng lúc hai chương trình. Sinh viên sẽ chủ động đăng ký học các tín chỉ còn thiếu. Khi tích lũy đủ số tín chỉ cho chuyên ngành thứ 2, sinh viên sẽ được công nhận tốt nghiệp như với chuyên ngành thứ nhất. Sinh viên có thể liên hệ chuyên viên phụ trách khóa tại Ban QLĐT để được hướng dẫn.