41. Bài thu hoạch thực tập cuối khóa và Khóa luận có yêu cầu gì về hình thức của bản cứng không ?

239

Trả lời:

Sinh viên tham khảo nội dung này trong tài liệu Các quy định về công tác quản lý học tập và rèn luyện sinh viên trên website Cơ sở II (http://cs2.ftu.edu.vn/sach-quy-che/) và liên hệ với GV chủ nhiệm, GV hướng dẫn để được hỗ trợ.