8. Đánh giá rèn luyện của sinh viên là gì?

157

Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên là đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của từng sinh viên theo các mức điểm đạt được trên các mặt: Ý thức học tập; Ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế trong nhà trường; Ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị – xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống các tệ nạn xã hội; Phẩm chất công dân và quan hệ với cộng đồng; Ý thức và kết quả tham gia phụ trách lớp, các đoàn thể, tổ chức khác trong nhà trường hoặc các thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện của sinh viên. Các khía cạnh này đều được cụ thể hóa bằng các tiêu chí với thang điểm rõ ràng.

Kết quả đánh giá rèn luyện của sinh viên được sử dụng để xét học bổng khuyến khích học tập cùng với kết quả học tập và được ghi trên bảng điểm tốt nghiệp của sinh viên