8. Những vấn đề phát sinh trong thời gian học GDQP&AN tập trung tại Trường quân sự Quân đoàn 4 được xử lý thế nào?

65

Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình học tập sẽ do trường Quân sự Quân đoàn 4 giải quyết. Sinh viên tham khảo Hướng dẫn số 1020/HD-CSII ngày 28/5/2019 để biết thêm chi tiết.