9. Điểm học phần Giáo dục Quốc phòng An ninh và Giáo dục thể chất có tính vào trung bình tích lũy không?

2524

Theo quy chế tín chỉ, điểm Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất không tính vào Điểm trung bình tích lũy. Chứng chỉ GDQP và GDTC chỉ dùng để xét điều kiện công nhận tốt nghiệp cho sinh viên.