TB số 1648/TB-CSII ngày 30.05.2022 V.v nộp học phí học kỳ hè năm học 2021-2022 cho sinh viên các khóa, sinh viên học ghép, học lại và học viên các khóa cao học (Không áp dụng cho sinh viên khóa 55, 58, 59) Nộp qua ngân hàng Agribank

246

Loading