Thông báo số 909/TB-CSII ngày 25.03.2022 V.v hướng dẫn biện pháp y tế đối với người tiếp xúc gần (F1) đi làm, học tập theo công văn số 882/UBND-VX của UND TP. Hồ Chí Minh

234