Thông báo về việc tổ chức thi học kỳ hè năm học 2019-2020

535