Thông báo số 417/TB-CSII ngày 21.02.2023 Về việc nộp học phí học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên các khóa, sinh viên học ghép, học lại và học viên các khóa cao học (Không áp dụng cho sinh viên khóa 58, 59) Nộp qua ngân hàng Agribank

127
tb-417-nop-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2022-2023

Loading