Thông báo về tổ chức tập huấn tra soát trùng lặp khóa luận tốt nghiệp bằng phần mềm Turnitin, học kỳ II năm học 2022 – 2023

342
TV.85.11.04.2023.Thông báo về tổ chức tập huấn tra soát trùng lặp khóa luận tốt nghiệp bằng phần mềm Turnitin, học kỳ II năm học 2022 - 2023

Loading