Thông báo Về việc xác nhận kết quả kiểm tra tính trùng lặp và nộp khóa luận tốt nghiệp để lưu trữ, học kỳ I năm học 2022 – 2023 đối với sinh viên khóa 58 và các khóa ghép

235
CSII.3370.10.10.2022.Thông báo về việc xác nhận kết quả kiểm tra tính trùng lặp và nộp khóa luận tốt nghiệp để lưu trữ, học kỳ I năm học 2022 - 2023 đối với sinh viên khóa 58 và các khóa ghép

Loading