Chi bộ viên chức hành chính 3 tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh tháng 5 năm 2024

59

* Administrative officers branch 3 organizes specialized activities on studying and following Ho Chi Minh’s ideology, style, and ethics in May 2024.

Pursuant to Plan No. 09-KH/CBVCHC3 dated January 9, 2024 on thematic activities in 2024, on May 9, 2024, Administrative Officials Cell 3 organized a thematic activity on studying and working according to Ho Chi Minh’s ideology, style, and ethics in May 2024 in the book series “Echoing the words of the country – Volume 5: Must be worthy of being a leader, a truly loyal servant of the people” by speaker Nguyen Thanh Tu.

Căn cứ Kế hoạch số 09-KH/CBVCHC3 ngày 09/01/2024 về sinh hoạt chuyên đề năm 2024, ngày 09/5/2024 Chi bộ viên chức Hành chính 3 đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh tháng 5 năm 2024 trong bộ sách “Vang vọng lời nước non – Tập 5: Phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân” do đồng chí Nguyễn Thanh Tú là báo cáo viên.

Bộ sách “Vang vọng lời nước non” được trích dẫn những câu, những đoạn văn, những lời hay, khúc chiết, hàm súc, nhiều ý nghĩa, dễ đi vào lòng người của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được tuyển chọn công phu từ hàng chục nghìn trang sách của bộ sách “Hồ Chí Minh toàn tập” và sắp xếp thành hệ thống theo từng chủ đề cho mỗi tập sách, chứa đựng các nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Tên gọi từng tập sách đều lấy một câu văn của Bác Hồ thể hiện chủ đề, nội dung chính của sách, giúp người đọc có điều kiện học tập về từng câu nói, câu viết theo từng chủ đề cụ thể.

Tập 5: “Phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập về xây dựng đội ngũ và tiêu chuẩn người cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị. Người nhấn mạnh vị trí, vai trò của người cán bộ, đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng trong đó công tác về tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện cán bộ, bố trí sử dụng cán bộ luôn được Bác đặc biệt quan tâm và yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh, “vừa hồng, vừa chuyên”.

Theo Kế hoạch số 09-KH/CBVCHC3 ngày 09/01/2024, đồng chí Nguyễn Thanh Tú – đảng viên Chi bộ trình bày nội dung tập 5 trong bộ sách “Vang vọng lời nước non”. Đồng chí đã nhấn mạnh vai trò của người đảng viên theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, theo đó tư tưởng Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, cán bộ, đảng viên là đầy tớ của nhân dân là tư tưởng lớn, là điểm phát triển sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong mối quan hệ với quần chúng nhân dân. Đồng thời, để hoàn thành trọng trách “lãnh đạo” và “đầy tớ trung thành” của nhân dân, Người yêu cầu đảng viên và cán bộ “Phải thấu suốt chính sách của Đảng và Chính phủ, phải đi đường lối quần chúng, phải biến quyết tâm của Đảng và Chính phủ thành quyết tâm của quần chúng, phải chống quan liêu, mệnh lệnh, hình thức, chống tham ô, lãng phí”. Cán bộ, đảng viên tuyệt đối không được biến quyền lực dân trao thành quyền lực cá nhân, phải luôn tự nhắc nhở bản thân tuyệt đối không bao giờ được để tâm tới những thứ không thuộc về mình.

Thông qua nội dung chuyên đề, mỗi đảng viên Chi bộ được học tập và hiểu thêm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần vào việc rèn luyện phẩm chất của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ, từ đó xây dựng Chi bộ ngày càng đoàn kết, trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy các cấp trong tình hình mới.

Dưới đây là hình ảnh của tập huấn:
Below are some pictures at the training session:

cbvchc-3-sinh-hoat-chuyen-de-phong-cach-dao-duc-ho-chi-minh-thang-5-2024-1
Đồng chí Phạm Thu Thủy – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận và toàn thể
đảng viên trong Chi bộ Viên chức Hành chính 3 tham dự Hội nghị
Comrade Pham Thu Thuy – Member of the Party Executive Committee and Party members of Administrative Officers Cell 3 attended the Conference