Cơ sở II tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác của viên chức Cơ sở II năm học 2023-2024 và định hướng công tác năm 2024-2025

18

* FTU-HCMC Campus organized Conference to summarize training, retraining, increasing capacity for officials of Foreign Trade University – HCMC campus in the academic year 2023-2024 and set work orientation for the academic year 2024-2025

Implementing Plan No.1378/KH-CSII dated May 10th, 2024, on June 3rd, 2024 FTU-HCMC Campus organized Conference to summarize and evaluate the results of training, retraining, increasing capacity for officials of Foreign Trade University – HCMC campus in the academic year 2023-2024 and set work orientation for the academic year 2024-2025.

Thực hiện Kế hoạch số 1378/KH-CSII ngày 10/5/2024, ngày 03/6/2024 Cơ sở II tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác của viên chức Cơ sở II năm học 2023-2024 và định hướng công tác năm học 2024-2025.

Tại Hội nghị, ThS Trần Hải Phú – Trưởng Ban Tổ chức – Hành chính đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng của viên chức Cơ sở II năm học 2023-2024, cụ thể: 05 viên chức được công nhận học vị Tiến sĩ, 01 viên chức hoàn thành chương trình nghiên cứu sau Tiến sĩ, 01 viên chức đã hoàn thành chương trình Tiến sĩ (chờ cấp văn bằng), 06 viên chức hành chính được công nhận học vị Thạc sĩ, 01 viên chức được cấp bằng Cử nhân (văn bằng 2); 28 viên chức Cơ sở II được Nhà trường cử đi đào tạo dài hạn các chương trình nghiên cứu sau Tiến sĩ, Tiến sĩ, Thạc sĩ và Cử nhân (văn bằng 2) và 208 viên chức được cử đi bồi dưỡng ngắn hạn. Song song với hoạt động đào tạo, công tác bồi dưỡng cho viên chức, giảng viên trẻ luôn được Cơ sở II đặc biệt quan tâm, cụ thể: Cơ sở II đã tổ chức 10 khóa bồi dưỡng cho viên chức, 01 Khóa bồi dưỡng giảng viên trẻ với 04 chuyên đề theo Chiến lược phát triển của Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương Giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2040. Bên cạnh đó, Cơ sở II tăng cường các hoạt động kết nối với các đơn vị chuyên môn tại Trụ sở chính, Cơ sở Quảng Ninh, mỗi đơn vị có ít nhất 02 hoạt động kết nối, tiêu biểu: Chia sẻ các hoạt động tăng cường kết nối thực tiễn tại Khoa Tiếng Anh chuyên ngành và Khoa Tiếng Nhật; Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo các khoá ngắn hạn (chương trình vệ tinh); Bồi dưỡng kiến thức Kinh tế quốc tế với chuyên đề Kinh tế số và thực tiễn phát triển Kinh tế số tại Việt Nam; Bồi dưỡng cho giảng viên năng lực triển khai dự án cho doanh nghiệp;… giúp viên chức Cơ sở II có nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả công tác tại đơn vị.

Để nâng cao năng lực công tác của viên chức, các đơn vị đã tổ chức tập huấn “Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo” cho viên chức của đơn vị. Kết quả: 100% (16/16) đơn vị tổ chức tập huấn với 186/196 viên chức tham gia tập huấn (đạt 94,9%).

Nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Nhà trường, Ban Giám đốc Cơ sở II, sự nỗ lực của cá nhân và tập thể Cơ sở II trong việc thực hiện các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, Cơ sở II đã đạt được chỉ tiêu đề ra, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức theo yêu cầu công tác của Nhà trường và Cơ sở II.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh ghi nhận những kết quả đạt được trong năm học 2023-2024 và định hướng các công tác trọng tâm sẽ triển khai, thực hiện trong năm học 2024-2025 về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác cho viên chức Cơ sở II, trong đó Cơ sở II tiếp tục triển khai các hoạt theo hướng nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của viên chức, các đơn vị tiếp tục triển khai các chương trình tập huấn, sinh hoạt chuyên môn theo kế hoạch đã được phê duyệt thực hiện; chương trình bồi dưỡng dành cho đội ngũ giảng viên trẻ tiếp tục triển khai và xây dựng nội dung theo hướng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên. Ngoài ra, Cơ sở II đã trình Nhà trường xem xét, phê duyệt 06 dự án đổi mới sáng tạo tại Cơ sở II gồm: Xây dựng mạng lưới xã hội và nâng cao kỹ năng tổ chức công việc, tổ chức sự kiện cho viên chức hành chính Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương; Chuyển đổi số hoạt động phục vụ học liệu tại Cơ sở II; Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông tuyển sinh thông qua nguồn lực sinh viên; Xây dựng giải pháp lưu trữ và truy xuất minh chứng bảo đảm chất lượng tại Cơ sở II; Ứng dụng AI trong giảng dạy tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương; Nâng cao tính thực tiễn và sự kết nối cho giảng viên, doanh nghiệp, sinh viên năm 1-2 tại Cơ sở II theo định hướng Đổi mới sáng tạo.

Dưới đây là hình ảnh của Hội nghị:
Below is a picture of the conference:

hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-dao-tao-boi-duong-nang-cao-nang-luc-vc-co-so-ii-nh-2023-2024-1
Ban Giám đốc và viên chức tham dự Hội nghị tổng kết
Board of Directors and officials joined the Conference