Sinh hoạt chuyên đề về học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết các Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

53

Căn cứ chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ phận Cơ sở II và Chương trình công tác năm 2023 và căn cứ theo Kế hoạch số 22 ngày 20/12/2022 của Chi bộ Giảng viên về tổ chức sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng, chuyên môn năm 2023; nhằm giúp cho các cán bộ, viên chức, đảng viên cập nhật kịp thời đầy đủ nội dung trong các Nghị quyết các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII, Chi bộ Giảng viên Cơ sở II đã tổ chức buổi học tập tập trung về học tập và quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII vào chiều ngày 07/03/2023 tại hội trường A103, Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh. TS Nguyễn Thị Quỳnh Nga – Đảng viên Chi bộ Giảng viên – Báo cáo viên của chương trình- đã quán triệt đầy đủ và sâu sắc một số Nghị quyết các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII như: Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tất cả đảng viên Chi bộ Giảng viên tham gia học tập, quán triệt đầy đủ cũng như đã tích cực trao đổi, thảo luận sôi nổi xoay quanh các chủ đề của buổi báo cáo. Buổi báo cáo về học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII của Chi bộ Giảng viên đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tất cả đảng viên chi bộ tiếp tục thực hiện, triển khai nội dung các nghị quyết đã được quán triệt trong thời gian tới.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII:

quan-triet-trien-khai-nghi-quyet-tw-dang-khoa-xiii-1
Tập thể Chi bộ Giảng viên tham gia học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị
Trung ương khoá XIII
quan-triet-trien-khai-nghi-quyet-tw-dang-khoa-xiii-2
Báo cáo viên TS Nguyễn Thị Quỳnh Nga cùng các Đảng viên trong buổi Sinh hoạt chuyên đề
quan-triet-trien-khai-nghi-quyet-tw-dang-khoa-xiii-3
Báo cáo viên TS Nguyễn Thị Quỳnh Nga cùng các Đảng viên trong buổi Sinh hoạt chuyên đề

Loading